Vedtægter

§ 1 Navn og tilhørsforhold
Foreningens navn er Fællesskab Tølløse og foreningens hører hjemme i Tølløse i Holbæk Kommune.

§ 2 Formål
Foreningen har til formål at

– arbejde for et positivt fællesskab
– arbejde for at Tølløses borgere tager et medejerskab for byen
– arbejde for at Tølløse bliver en god by at leve i

§ 3 Medlemskab
Som medlem af foreningen kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål. Medlemskab er bindende for ét år ad gangen.

Generalforsamlingen fastsætter – ved vedtagelse af kontingenter – hvilken typer medlemskab, der skal være i foreningen.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt medlemmer modarbejder foreningens formål. En eksklusion skal meddeles skriftligt til medlemmet. Samtidig med eksklusionen, skal den ekskluderede gøres bekendt med, at eksklusionen behandles på førstkommende generalforsamling, hvor vedkommende har adgang og taleret for at kunne anke eksklusionen.

Pådrager et medlem sig kontingentrestance i mere end 14 dage, skal kassereren fremsætte skriftligt krav om betaling med en betalingsfrist på mindst 14 dage. Overskrides denne betalingsfrist vil medlemmet automatisk være udmeldt af foreningen.

§ 4 Kontingent/finansiering
For medlemskab i foreningen betales et årskontingent, der hvert år godkendes af den ordinære generalforsamling.

Foreningens drift søges herudover finansieret ved sponsorstøtte, arrangementsoverskud, bidrag fra offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer.

§ 5 Organisation
Foreningens overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmerne af foreningen.

Generalforsamlingen vælger:
– En formand
– En øvrig bestyrelse på 6 personer
– 2 suppleanter for bestyrelsen
– 1 revisor
– 1 suppleant for revisor

Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at formand og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, og de 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

Revisor og suppleanter er på valg hvert år.

§ 6 Generalforsamlingen
Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel via foreningens officielle kommunikationskanaler og evt. ved annoncering i lokale medier. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent, referent og evt. stemmetællere
2. Bestyrelses beretning
3. Fremlæggelse af regnskab, budget(forslag) og kontingentforslag
4. Indkomne forslag (forslag skal være modtaget skriftligt af bestyrelsen senest én uge før generalforsamlingen)
5. Valg (jfr. § 5)
6. Eventuelt

Kun medlemmer af foreningen har stemmeret på generalforsamlingen.

§ 7 Foreningens bestyrelse
Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen (jfr. § 5). Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan uddelegere den daglige drift til et forretningsudvalg, som består af formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen:
– arbejder for at føre generalforsamlingens beslutninger ud i livet
– indkalder til generalforsamlinger
– udarbejder regnskab og budget(forslag)
– være kontaktperson/talsperson på foreningens vegne over for myndigheder, medier og offentligheden
– fastsætter selv sin forretningsorden
– kan sammensætte arbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungere som idéudviklingsforum for foreningen (arbejdsgrupperne kan af bestyrelsen tildeles beslutningskompetence på foreningens vegne)

Tegningsret for foreningen har formanden. I spørgsmål om større økonomiske dispositioner formanden og næstformanden i fællesskab.

§ 8 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt ønsker det.

Indkaldelse sker under samme betingelser som anført i §6. Dagsordenen skal motiveres.

§ 10 Regnskab
Regnskabsåret for foreningen følger kalenderåret.

§ 11 Opløsning
Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes ved simpelt flertal af de fremmødte på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.

Foreningen Fællesskab Tølløse er stiftet den 19. august 2014

Påtegning:
På ordinær generalforsamling d. 31. marts 2016 er der vedtaget ændring i § 5 (udvidelse af bestyrelsen fra 4 til 6 medlemmer) og i § 7 (ændring af tegningsforhold).

Tølløse, den 31. marts 2016

Flemming Sommer
Dirigent

Mogens Andreasen
Referent

Menu