Så er der generalforsamling i Fællesskab Tølløse

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Fællesskab Tølløse
torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.00

i No1, Tølløsevej 1, 4340 Tølløse

Dagsorden vil ifølge vedtægterne som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent, referent og evt. stemmetællere
2. Bestyrelses beretning
3. Fremlæggelse af regnskab, budget(forslag) og kontingentforslag
4. Indkomne forslag (forslag skal være modtaget skriftligt af bestyrelsen senest én uge før generalforsamlingen)
5. Valg til bestyrelsen.  Der skal vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer
6. Eventuelt

Kun medlemmer af foreningen har stemmeret på generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest
den 15. marts 2018, kl. 12.00. Du kan kontakte Fællesskab Tølløse på telefon 28 72 62 62 (Lone Algot), 22 66 72 73 (Jens Algot) eller mail kontakt@faellesskabtølløse.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *