Tilladelse til nyt vandhul på Tølløse Fælled

Tølløse Fælled har allerede ét vandhul. Nu er der udsigt til at der kommer et mere.

I december lavede parkgruppen et projektforslag til sådan et nyt vandhul. Forslaget blev sendt til Holbæk Kommune for at få tilladelse. Og der er nu givet grønt lys for projektet.

Vandhullet etableres i områdets sydøstlige hjørne, hvor der allerede i dag står småpytter med vand. Der er i området begyndende opvækst af piletræer. Jordoverfladen er dækket af mosser m.m.

Hvad vi gerne vil lave?

Vi vil skabe en sø ved at grave et langstrakt øst-vestgående bassin med en dybde på op til 1,5 m. Vandet til søen skal komme fra det opland, der tidligere har leveret vand til arealet. Vi forventer, at det er vand fra området mellem de sydlige boliger på Dalvænget og jernbanen – og sikkert også fra banearealet.

Søen vil få en længe på op til 25 meter og 15 meter bred. Området kan dermed blive omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3, men samtidig blive en sø, hvor det vil være svært for fisk at leve. Det er vores mål, søen skal være et egnet yngle- og levested for padder – bl.a. frøer og salamander.

Søen vil blive udformet med en ujævn bund, så der ved en delvis udtørring af søen vil opstå små bassiner uden kontakt med hinanden. Der vil i søen blive udlagt sten og grus i udvalgte områder. Søens skrænter vil blive etableret med en lav hældning.

Sådan ser arealet ud her i starten af marts 2021

Ved at etablere et par stenbunker i områdets periferi og måske også et sandareal med småsten på et sydvendt areal, håber vi, at der kan skabes gode forhold for padderne – og at også markfirben, der sikkert findes ved banearealet, kan finde ind i området.

Hvornår?

Tidspunkt for etableringen ligger endnu ikke fast. Men der skal være noget mere tørt på arealet, før det sker. Formentlig hen over forår/sommer.